Feie- og tilsynsavgift  2017

  Pris
Feiing kvart år / tilsyn kvart 4 år (462,50 + 115,50) 625,-
Feiing kvart 2. år / tilsyn kvart 4 år (231,- + 115,50) 375,-
Feiing kvart 4. år / tilsyn kvart 4 år (115,50 + 115,50) 250,-

I tillegg til prisane ovanfor kjem avgift i medhald av meirverdiavgiftslova.

Etter forskrift om Brann- og eksplosjonsloven § 28 2.ledd samt forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn § 7-5. skal det feiast etter behov, men minst 1 gong kvart 4.år. Tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomførast minst ein gong kvart 4.år.