Feie- og tilsynsavgift  2017

  Pris
Feiing kvart år / tilsyn kvart 4 år  781,25
Feiing kvart 2. år / tilsyn kvart 4 år  468,75
Feiing kvart 4. år / tilsyn kvart 4 år  311,25

Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

Etter forskrift om Brann- og eksplosjonsloven § 28 2.ledd samt forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn § 7-5. skal det feiast etter behov, men minst 1 gong kvart 4.år. Tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomførast minst ein gong kvart 4.år.